937510077 info@encotech.es

ENCODERS INCREMENTALS

SÈRIE 27P

SÈRIE 27P

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 30
Eix: ø 4 mm
Resolució: 5000 máx.

SÈRIE 35

SÈRIE 35

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 35
Eix: ø 6 a 8 mm
Resolució: 4096 máx.

SÈRIE 25

SÈRIE 25

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 40
Eix: ø 5 a 10 mm
Resolució: 5000 máx.

SÈRIE 20

SÈRIE 20

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 46.5
Eix: ø 6 a 10 mm
Resolució: 5000 máx.

SÈRIE 29

SÈRIE 29

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 48
Eix: ø 6 a 10 mm
Resolució: 5000 máx.

SÈRIE PT

SÈRIE PT

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 50 x 40mm
Eix: ø 6 a 8 mm
Resolució: 500 máx.

SÈRIE PEH

SÈRIE PEH

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 48
Eix: ø 6 a 8 mm
Resolució: 4096 máx.

SÈRIE PG

SÈRIE PG

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext.ø 53
Eix: ø 8 a 10 mm
Resolució: 2048 Máx.

SÈRIE BS

SÈRIE BS

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext.ø 58
Eix: ø 7,8,10,12,14 i 15 mm
Resolució: 10000 Máx.

SÈRIE BSP

SÈRIE BSP

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext.ø 58
Eix: ø 8,10,12,14 i 15 mm
Resolució: 90000 máx.

SÈRIE BSC

SÈRIE BSC

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext.ø 58
Eix: ø 8,10,12,14 i 15 mm
Resolució: 90000 máx.

SÈRIE PR

SÈRIE PR

ENCODER HOHNER
Diàmetre ext.ø 69
Eix: ø 6,7,8,10,12 i 14mm
Resolució: 3600 máx.

SÈRIE PRH

SÈRIE PRH

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext.ø 69
Eix: ø 6,7,8,9,52,10,12 y 14mm
Resolució: 2048 máx.

SÈRIE PL

SÈRIE PL

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 75
Eix: ø 6,7,8,10,12 i 14 mm
Resolució: 3600 máx.

SÈRIE PM

SÈRIE PM

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 87.5
Eix: ø 15,20,25,4 i 30mm
Resolució: 3600 máx.

SÈRIE PK

SÈRIE PK

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 90
Eix: ø 15 a 42mm
Resolució: 10000

SÈRIE PZ

SÈRIE PZ

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 250mm
Eix: ø 150mm
Resolució: 50000

SÈRIE 27

SÈRIE 27

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 30.
Eix: ø 4 mm
Resolució: 5000 máx.

SÈRIE 21

SÈRIE 21

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 40.
Eix: ø 6 mm
Resolució: 5000 máx.

SÈRIE 24

SÈRIE 24

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 40.
Eix: ø 6 mm
Resolució: 5000 máx.

SÈRIE 28

SÈRIE 28

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 40.
Eix: ø 6 mm
Resolució: 5000 máx.

SÈRIE H

SÈRIE H

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 58.
Eix: 6, 8, 9,52, 10, 12mm
Resolució: 90000 máx.

SÈRIE H+Reo

SÈRIE H+Reo

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 115.
Eix: ø 11 mm
Resolució: 90000 máx.

SÈRIE HC

SÈRIE HC

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 72.
Eix: ø 6 a 12 mm
Resolució: 90000 máx.

SÈRIE MIC

SÈRIE MIC

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 58.
Eix:ø 6 a 12 mm
Resolució: 1024

SÈRIE BH

SÈRIE BH

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 58
Eix: ø 6 a 12 mm
Resolució: 10000/1024

SÈRIE TR

SÈRIE TR

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 90.
Eix:ø 10 a 12 mm
Resolució: 90000 máx.

SÈRIE TR+Relé

SÈRIE TR+Relé

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 115.
Eix:ø 11 mm
Resolució: 50000 màx.

SÈRIE BTR

SÈRIE BTR

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 90
Eix: ø 10 a 12 mm
Resolució: 10000/1024

SÈRIE BTR+Relé

SÈRIE BTR+Relé

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 115.
Eix:ø 10 a 12 mm
Resolució: 10000/1024

SÈRIE MD

SÈRIE MD

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext.. 55 x 55 mm
Eix: ø 6 mm
Resolució: 1250 máx.

SÈRIE HA

SÈRIE HA

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext. ø 58.
Eix: 6, 8, 9,52, 10, 12mm
Resolució: 36000 máx.

SÈRIE FPX

SÈRIE FPX

INCREMENTAL ÒPTIC
Diàmetre ext.: ø 102
Eix: ø 16 a 30mm
Resolució: 5000 máx.